Iniciar Sessió

Condicions d'ús i política de privacitat

1. L'entitat:

Valles Car Holding S.L.
Ctra. de Terrasa, 225 2ª Planta
08205 SABADELL
NIF: B-617 888 99
Inscrita al Reg. Mercantil de Barcelona, Tom 31226, Foli 63, Plana B191142, Inscripció 1

2. Condicions d'ús i política de privacitat:

De conformitat amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i/o Legislacions Nacionals vigents, l'informem que les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de remetre-li informació comercial, (publicitat i/o ofertes dels seus productes i serveis relacionats amb l'automoció i/o de serveis de finançament d'aquests i/o assegurances) fins i tot a través de correu electrònic, telefònicament, SMS, MMS i/o comunicacions equivalents així com l'enviament d'enquestes amb finalitats estadístiques i/o de qualitat, així com la gestió comptable-administrativa.

Així mateix les seves dades podran ser cedides amb la mateixa finalitat a les empreses del grup i/o a les empreses relacionades amb la prestació de serveis objecte del present document i la finalitat és estrictament comercial.

Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió o oblit, portabilitat i / o limitació en el tractament de les seves dades personals ha de dirigir l'oportuna sol·licitud per escrit a les oficines de VALLES CAR HOLDING SL, Ctra. Terrassa 225 2ª planta, 08205 Sabadell, o bé enviant un correu electrònic a la següent adreça LOPD@vallescar.es. En ambdós casos haurà d'adjuntar la següent informació: nom, cognoms i fotocòpia del DNI, dret que desitja sol·licitar i contingut de la petició, domicili a efectes de notificacions, data i signatura.

Actualitzat: 16/06/2024 03:00h

ON SOM?

Oficina

Ctra. Nacional 152z, Km. 16 

08130 Santa Perpetua de Mogoda

T 937 399 250